I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Najlepszeferomony.pl dostępnego pod adresem https://najlepszeferomony.pl.

 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep'małpa'najlepszeferomony.pl lub telefonu +48 726 46 77 22.

 3. Właścicielem Sklepu Internetowego Najlepszeferomony.pl jest firma DANCO z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Leśna 19d, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 937-221-91-59, numer statystyczny REGON 243255424.

II. DEFINICJE

 1. Właściciel Sklepu, Sprzedający - Właściciel Sklepu Internetowego Najlepszeferomony.pl, o którym mowa w rozdziale I ust. 3 Regulaminu;

 2. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 3. Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną z przedsiębiorcą dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Sklep - Sklep Internetowy Najlepszeferomony.pl dostępny pod adresem internetowym https://najlepszeferomony.pl/

 6. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną nr 1805250000,

 7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 8. Konto Klienta - miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

III. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego telefonicznie lub w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona telefonicznie lub w postaci elektronicznej wiąże kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

 2. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy.

 3. Sklep Internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy o zauważonych rozbieżnościach. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść umowy sprzedaży.

 4. Sklep Internetowy potwierdza realizację zamówienia wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail ze statusem "Przygotowanie w toku". Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży a Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

 5. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta jednakże w takim przypadku Klient rezygnuje z funkcjonalności przypisanych do Konta Klienta, tj. zapamiętanie danych adresowych, ułatwianie skorzystanie z punktów lojalnościowych, gromadzonych w związku z wykonanymi zakupami w przyszłości, śledzenie stanu realizacji zamówienia oraz szybsze zakupy w przyszłości (możliwość ponowienia poprzedniego zamówienia).

 6. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w sytuacjach, o których mowa w rozdziale X ust. 11 lit. g.

 7. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

 8. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę mogą być uzgadniane indywidualnie z Klientem.

IV. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY

 1. Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają cło, podatki – w tym podatek VAT.

 2. Sklep internetowy zapewnia kupującym następujące sposoby zapłaty:

  • przelew na rachunek bankowy - kupujący dokonuje przelewu bezpośrednio na indywidualny numer rachunku bankowego właściciela Sklepu Internetowego: DANCO, ul. Leśna 19d, 43-300 Bielsko-Biała, nr rachunku mBank: 41 1140 2004 0000 3602 7478 4714. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i uznaniu rachunku bankowego.

  • płatność gotówką za pobraniem - wybierając tą metodę kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania według cennika umieszczonego na stronie https://najlepszeferomony.pl/pl/content/formy-platnosci-10. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

  • płatność przelewem elektronicznym - forma płatności obsługiwana przez Przelewy24

  • płatność kartą płatniczą lub kredytową - forma płatności obsługiwana przez PayPal

 3. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna nastąpić w dniu dostarczenia towaru a w przypadku płatności przelewem do 3 dni roboczych.

 4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia wpłynięcia kwoty na rachunek.

 5. W przypadku płatności przy odbiorze wysyłka towaru może zostać wstrzymana w przypadku braku pozytywnej weryfikacji poprawności danych adresowych.

 1. Zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o VAT przy sprzedaży wysyłkowej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej Sklep Internetowy wystawia fakturę tylko na prośbę kupującego. Sklep Internetowy wysyła Klientowi potwierdzenie zamówienia, które jest jednocześnie dowodem zakupu i podstawą do dalszych roszczeń. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia lub wysłać wiadomość email z prośbą o wystawienie faktury.

V. KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAW

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące sposoby dostawy towarów:

  • Paczkomaty Inpost

  • Poczta Polska

  • Przesyłka kurierska Pocztex

  • Przesyłka kurierska DPD

 2. Koszt dostawy towaru dostępny na stronie https://najlepszeferomony.pl/pl/content/dostawa-1pokrywa kupujący. Przewoźnik doręcza przesyłki od poniedziałku do piątku - za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Jest to czas w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Sklep Internetowy poinformuje Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 4. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu

 5. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

 6. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Sklepu Internetowego na wskazany adres e-mail: reklamacje'małpa'najlepszeferomony.pl 

 7. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na DANCO, ul. Leśna 19d, 43-300 Bielsko-Biała). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu dostępnym pod następującym adresem: https://najlepszeferomony.pl/pdf/form_odst_od_umowy.pdf.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

 8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 9. Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu Internetowego tj. DANCO, ul. Leśna 19d, 43-300 Bielsko-Biała, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 10. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

 11. Kupujący-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej,

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. REKLAMACJE

 1. Kupujący mogą składać reklamacje dotyczące zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Uprawnienia przysługujące konsumentowi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (wersja jednolita: Dz. U. z 2014 poz. 121) w brzmieniu zmienionym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz.827).

 2. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: reklamacje'małpa'najlepszeferomony.pl

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane:

 • imię i nazwisko reklamującego

 • numer zamówienia

 • datę zakupu

 • opis wady

 • żądania reklamującego

VIII. DOKUMENT ZAKUPU (FAKTURA VAT lub PARAGON):

 1. Faktura VAT - Firma: Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT na zakupione produkty. Informacje o fakturze prosimy przekazać w formularzu zaraz po dokonaniu zakupu. Dokonując zakupu Klient akceptuje otrzymanie faktury VAT w postaci elektronicznej, na adres email wskazany w zamówieniu.

 2. Faktura VAT - Osoba fizyczna: Na życzenie Klienta możemy wystawić fakturę osobie fizycznej, która nie podała numeru NIP – informacje o fakturze bez nr NIP prosimy przekazać w formularzu zaraz po dokonaniu zakupu.

 3. Paragon - Osoba fizyczna:  nie dołączamy paragonów fiskalnych do przesyłki. Firma DANCO jest zarejestrowana jako firma ze sprzedażą wysyłkową. Taka forma prawna umożliwia sprzedaż bez ewidencjonowania za pomocą paragonów fiskalnych - Szczegółowe zasady określa rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), tam też wymienione są wyjątki kiedy przedsiębiorcy nie muszą instalować urządzeń fiskalnych. Na życzenie Klienta możemy wystawić fakturę osobie fizycznej, która nie podała numeru NIP – informacje o fakturze bez nr NIP prosimy przekazać w formularzu zaraz po dokonaniu zakupu.
  Przy sprzedaży wysyłkowej dowodem sprzedaży i jednocześnie podstawą do reklamacji jest potwierdzenie złożenia zamówienia przesłane na e-mail.

IX. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
  Jeżeli konsument dochodzi uprawnień z tytułu rękojmi reklamacje należy składać zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale VII.

 3. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w dokumencie gwarancyjnym.

 4. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

 5. Kupujący zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

 6. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie pdf - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.

 7. Sklep Internetowy ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają regulaminy umieszczone na witrynie internetowej sklepu. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do Sklepu Internetowego, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

XI. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony Sklepu Internetowego jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:

  • zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,

  • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen,

  • newsletter – zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne,

  • dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji.

 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:

  • połączenie z siecią Internet,

  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML),

  • adres poczty elektronicznej.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

 6. Warunki i tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

  • w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen - określone zostały w rozdziale III Regulaminu,

  • w zakresie usługi „newsletter” zawarcie umowy następuje z chwilą zapisania się usługobiorcy do listy obiorców,

  • w zakresie usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen zawarcie umowy następuje z chwilą ich dodania przez usługobiorcę.

 7. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen, usługi „newsletter” oraz usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen, usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sklep Internetowy za pomocą wiadomości e-mail.

 8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 9. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności. 

 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

 11. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a.cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b.działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c.otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d.uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e.Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f.Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g.podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.

 2. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:

 • Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy,

 • Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres reklamacje'małpa'najlepszeferomony.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.

 • Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

 • Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

 • O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 1. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 2. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

  • Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących oraz w celach marketingowych. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.

  • Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego archiwalne wersje.

 2. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

 4. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.

 6. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnoautorskiej, zabrania się jego bezprawnego powielania.

 Regulamin do 25.12.2014 r.

Regulamin od 25.12.2014 r.